Ergu Finans Allmänna villkor

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ergu Finans – Allmänna villkor

KONSUMENTVERKET OCH FINANSINSPEKTIONEN

 1. Parter
  De allmänna villkoren gäller kredit som Ergu Finans AB, organisationsnummer 556153-1608 (nedan ”Ergu”) efter godkänd ansökan beviljat kredittagaren.
 2. Allmän information
  De allmänna villkoren är tillämpliga på, samt utgör del av, kreditavtal mellan kredittagare och Ergu. Kreditavtalet och de allmänna villkoren (”avtalet”) bestämmer villkoren för Krediten. Genom att behörig/behöriga firmatecknare för kredittagaren för kredittagarens räkning godkänner villkoren i kreditavtalet och de allmänna villkoren ingås avtalet.Ergu är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Vi bedriver huvudsakligen företags finansieringsverksamhet.
 3. Kreditansökan samt kreditprövning
  Kreditansökan sker elektroniskt via Ergu hemsida. Kredittagaren skall vara en svensk juridisk person som företräds av behörig/behöriga firmatecknare. Kredittagaren bär ansvar för att uppgifter lämnade till Ergu är korrekta. Kredit kan endast beviljas i det fall kredittagaren kreditprövats och av Ergu bedöms ha förutsättningar att fullgöra avtalet. 
 4. Kredittid och amortering
  Kreditavtalet löper från tidpunkt för kreditens utbetalning tills krediten i sin helhet återbetalats. Amortering skall ske månadsvis i enlighet med kreditavtalets villkor.
 5. Kreditens avgifter
  Månadsavgift enligt avtalet ska av kredittagaren betalas månatligen till Ergu under avtalets hela löptid och fram till tidpunkten till den totala krediten återbetalats. Vid försummelse av amortering eller betalning av de avgifter som framgår av kreditavtalet tillkommer en förseningsavgift som regleras i kreditavtalet. Därutöver tillkommer dröjsmålsränta på det totala förfallna beloppet fram till tidpunkten då full betalning sker. Avgifternas storlek framgår av kreditavtalet. Utöver detta tillkommer i förekommande fall kostnader för inkasso samt andra lagstadgade kostnader
 6. Oförutsedda kostnader
  I det fall Ergu verksamhet skulle påverkas av oförutsedda kostnader till följd av myndighetsbeslut, lagbud, ändrade upplåningskostnader eller andra omständigheter utanför Ergu kontroll och som Ergu skäligen inte kunnat förutse innan avtalets ingående äger Ergu rätt att, med omedelbar verkan, förändra månadsavgiften. Dessa förändringar skall meddelas kredittagaren minst två (2) månader innan förändringens ikraftträdande.
 7. Villkor kring fakturering samt valuta
  Kredittagaren faktureras månadsvis av Ergu och fakturor sänds senast sju (7) dagar innan förfallodagen. Betalning skall vara Ergu tillhanda senast på angiven förfallodag. Samtliga amorteringar, avgifter och i förekommande fall förtidsinlösen samt dröjsmålsränta erläggs av kredittagaren i svenska kronor.
 8. Kredittagarens garantier
  Kredittagaren lämnar de garantier som följer nedan och dessa är giltiga från avtalets ingående och så länge avtalet gäller. Kredittagaren garanterar att denne är en existerande juridisk person enligt svensk lagstiftning och att kreditens ändamål faller inom ramarna för kredittagarens näringsverksamhet. Krediten tecknas av de företrädare som vid avtalets ingående tecknar firman och har full befogenhet att företräda densamma. Kredittagarens bolagsordning medger att avtalet ingås och fullgörs enligt avtalets villkor. Vidare garanterar kredittagaren att de uppgifter kredittagaren lämnat till Ergu är korrekta och fullständiga och inte i någon mån missvisande. Kredittagaren garanterar att denne har lämnat fullständiga och korrekta uppgifter kring penningtvättslagen och att denne inte förekommer på några sanktionslistor.
 9. Uppsägning av krediten till betalning i förtid
  Ergu äger rätt att säga upp krediten till betalning vid av Ergu vald tidpunkt i det fall 1) Kredittagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt avtalet eller om det finns skälig anledning att antaga att kredittagaren inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot Ergu; 2) Kredittagaren försummar betalning av krediten genom att avvika eller på annat vis undandrar sig att betala krediten; 3) Kredittagaren har lämnat en missvisande eller icke korrekt garanti rörande någon omständighet; 4) Kredittagaren enligt lag är insolvent, ställer in betalningar alternativt inleder förhandlingar med någon borgenär gällande skuldsanering eller ackord 5) Avtalet konstateras vara helt eller delvis ogiltigt. Ergu äger rätt att, innan avtalets ingående och när som helst under löptiden för avtalet, identifiera och verifiera kredittagares identitet och inhämta erforderlig information som har relevans för Ergu beslut att ingå avtal eller bevilja kredit. Ergu har rätt att inhämta ovan information dels från kredittagarens sida samt från tredje part.
 10. Inlösen i förtid
  Kredittagaren äger rätt att återbetala hela krediten i förtid utan särskild avgift. Vid förtidsinlösen ska kredittagaren erlägga avtalad månadsavgift för krediten för fram till och med den månad då förtidsinlösen sker.
 11. Överlåtelse
  Ergu äger rätt att, utan att i förhand inhämta kredittagarens godkännande, överlåta alternativt pantsätta sina rättigheter enligt avtalet. Ergu är dock skyldiga att underrätta kredittagaren vid eventuell överlåtelse eller pantsättning. Kredittagaren äger inte rätt att överlåta alternativt pantsätta avtalet utan skriftligt medgivande från Ergu.
 12. Force majeure / Begränsning av Ergus ansvar
  Ergu är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsåtgärd, strejk, blockad, bojkott, lockout, krigshändelse, naturkatastrof, skadegörelse, störningar i post-, telefon-, fax eller e-posttrafiken eller i eldistributionen eller annan liknande händelse som står utanför Ergu kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet gäller även i det fall Ergu själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Ergu är inte i något fall skyldig att utge ersättning för indirekt skada, följdskada eller utebliven vinst.
 13. Ändrade kontaktuppgifter och ägarförhållande
  Kredittagare samt borgensman ska utan dröjsmål underrätta Ergu Finans om ändring av namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan information av betydelse för avtalets fullgörande.
  Vid förändrade ägarförhållandet ska kredittagaren utan dröjsmål meddela Ergu härom samt lämna de uppgifter som Ergu begär. Kredittagaren skall till Ergu lämna information om vem eller vilka som, direkt eller indirekt, äger 25 % eller mer av aktierna eller rösterna eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande över kredittagaren.
 14. Tvist och klagomål
  Klagomål rörande Ergus verksamhet eller krediten lämnas skriftligen på adressen Ergu Finans AB, Sturevägen 3, 177 56 Järfälla eller via e-post till info@ergufinans.se. Tvister mellan parterna gällande krediten eller avtalet ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
 15. Meddelanden
  Meddelanden enligt villkoren i dessa allmänna villkor lämnas av Ergu till kredittagaren via av kredittagaren anvisad e-postadress alternativt postadress samt via Ergus webbsida. Ett meddelande skall ha ansetts nått kunden då det meddelats enligt ovan eller senast fem (5) dagar efter publicering via Ergus webbplats.
 16. Personuppgiftshantering
  Syftet med Ergus behandling av personuppgifter är att samla in och kontrollera uppgifter inför beslut om exempelvis kreditgivning samt att administrera och fullgöra ingångna avtal. Personuppgifter behandlas vidare inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan vidare komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kreditgivaren samt för att Ergu ska fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lag och annan författning. Ergu kan även komma att kontrollera kund- och personinformation mot sanktionslistor och andra register. Om det är nödvändigt i syfte att fullgöra åtaganden gentemot kreditgivaren lämnas uppgifterna vidare till Ergu samarbetspartners. Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker kredittagaren till att uppgifterna får användas för angivna ändamål. Kredittagaren har möjlighet att återkalla sitt samtycke genom skriftligt meddelande till Ergu. Kredittagaren äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter som finns registrerade samt att begära rättelse i det fall uppgifterna anses felaktiga eller ofullständiga.
 17. Villkorsändring
  Ergu äger rätt att utan föregående godkännande från kredittagaren, ändra i dessa allmänna villkor I de fall villkorsändringen är av väsentlig betydelse ska Ergu underrätta kredittagaren om ändringen senast en (1) månad innan dess att villkorsändringen träder i kraft. I det fall kredittagaren inte godkänner villkorsändringen har denne rätt att omedelbart och utan avgift säga upp avtalet och lösa krediten enligt angivna villkor. Kredittagaren anses ha godkänt ändringarna om uppsägning inte sker före den dag då ändringarna träder i kraft.
 18. Penningtvätt
  Som registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen är Ergu skyldig att följa regelverket rörande penningtvätt och finansiering av terrorism. I enlighet med Penningtvättslagen är Ergu skyldig att vidta riskbaserade åtgärder för att uppnå kundkännedom för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Med åtgärder för att uppnå kundkännedom avses (i) kontroll av Kundens identitet, (ii) kontroll av verklig huvudmans identitet, (iii) inhämtande av information om syftet med en transaktion och (iv) inhämtande av information för att avgöra om Kunden, eller den verkliga huvudmannen, är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”). Underlåtenhet från kredittagare att lämna efterfrågad information för att Ergu skall kunna fullfölja sina åtaganden kring denna information innebär att kreditansökan inte kommer att behandlas.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]