Dataskyddspolicy & Cookies

1. Personuppgiftsansvarig m.m.

Ergu Finans AB, organisationsnummer 556153-1608, (nedan ”Ergu”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av Ergu. Kontaktuppgifter tillErgu är: Ergu Finans AB, Sturevägen 3, 177 56 Järfälla, telnr 08-795 96 00, e-post info@ergufinans.se. Ergu värnar om sina kunders, partners och anställdas integritet och är alltid måna om att följa gällande dataskyddsregelverk såsom GDPR och den svenska kompletterande dataskyddslagen. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör henne eller honom

2. Personuppgifter som behandlas m.m.

Personuppgifter som kan komma att behandlas är uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, IP-adress, kopior av identitetshandlingar, faktureringsuppgifter och andra uppgifter som behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi inte ingå något avtal.

Ergu behandlar personuppgifter som registrerade lämnar till oss eller som Ergu själv inhämtar. Ergu behandlar personuppgifter avseende fysiska personer som är företrädare eller kontaktpersoner för eller är anställda hos ett bolag eller annan juridisk person som är kund hos Ergu. Ergu behandlar vidare personuppgifter om fysiska personer som är företrädare eller kontaktpersoner för eller anställda hos ett bolag eller annan juridisk person som är en affärskontakt. Affärskontakter kan vara potentiella kunder, tidigare kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Vidare kan personuppgifter avseende personer som kommer i kontakt med Ergu via besök på vårt kontor eller vår webbplats eller som via e-post, telefon eller på annat sätt kontaktar Ergu komma att behandlas.

3. Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för att genomföra identitets- och penningtvättskontroll, utföra och administrera låneansökan och lånet, förebygga bedrägeri och hantera risker, tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. De rättsliga grunderna för att behandla dessa uppgifter är fullgöra avtal och rättslig förpliktelse.  

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter om kontaktpersoner för bolag eller annan juridisk person, affärskontakter eller andra personer som kommer i kontakt med oss via besök eller på annat sätt är berättigat intresse. 

Personuppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifter i syfte att utveckla och analysera verksamheten är berättigat intresse.

Ergus berättigade intresse består i att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra, fullgöra och administrera vår verksamhet och tillvarata våra kunders och andra intressenters intressen och rättsliga anspråk. Ergu har också ett berättigat intresse att skicka marknadsföring och erbjudanden om vår verksamhet då sådan information kan vara av intresse för registrerade eller bolag eller annan juridisk person samt att integritetsrisken för den enskilde är mycket liten.  

4. Överföring av personuppgifter till annan

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Ergu och dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter och andra offentliga organ om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter kan komma att ske till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. I sådana fall vidtas åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för uppgifterna. I de fall uppgifter förs till USA tillhör mottagaren i USA det s.k. Privacy Shield-systemet. Alternativt tecknas Europakommissionens standardavtalsklausuler.

6. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifterna sparas bara så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Uppgifterna sparas i maximalt [ år] räknat från [    ]. Lagkrav kan innebära att uppgifterna kommer att sparas under en längre tid.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Ergus verksamhet sparas under en tid om [ett] år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. 

7. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Ergu om användningen av personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få en kopia av denna information, ett s.k. registerutdrag. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker baserat på den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet (se www.datainspektionen.se). 

8. Kontakt

Kontakta oss på vår postadress eller e-post som anges ovan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.  

9. Cookies

När du besöker vår webbplats genereras cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Vi använder cookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende när de besöker webbplatsen. Vi samlar därför in statistisk över användningen och besöksflödena på webbplatsen. Denna information samlas in för att göra webbplatsen så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare.

Du kan i de flesta fall på egen hand hantera dina cookie-inställningar i din webbläsare genom att gå in på dina webbläsar-inställningar. Du kan till exempel ställa in din webbläsare så att den blockerar alla cookies eller endast acceptera vissa typer av cookies. Observera dock att detta kan medföra att webbplatsen inte fungerar som den ska eller att vissa funktioner inte längre är tillgängliga för dig.

10. Ändring av dataskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna dataskyddspolicy från tid till annan för att reflektera ändrade lagkrav eller vår behandling av personuppgifter. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på vår webbplats.